Publications

Home | Research | Publications | Members | Contact

Fermi-Level Engineering of Nitrogen Core-Doped Armchair Graphene Nanoribbons
Ethan Chi Ho Wen, Peter H Jacobse, Jingwei Jiang, Ziyi Wang, Steven G Louie, Michael F Crommie, Felix R Fischer. JACS. (2023)

Local spectroscopy of a gate-switchable moiré quantum anomalous Hall insulator
Canxun Zhang, Tiancong Zhu, Tomohiro Soejima, Salman Kahn, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Feng Wang, Michael P Zaletel, Michael F Crommie. Nature Communications. (2023)

Imaging Field‐Driven Melting of a Molecular Solid at the Atomic Scale
Franklin Liou, Hsin‐Zon Tsai, Zachary AH Goodwin, Andrew S Aikawa, Ethan Ha, Michael Hu, Yiming Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Johannes Lischner, Michael F Crommie. Advanced Materials. (2023)

High-Order Fractal Quantum Oscillations in Graphene/BN Superlattices in the Extreme Doping Limit
Wu Shi, Salman Kahn, Nicolas Leconte, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael Crommie, Jeil Jung, Alex Zettl. PRL. (2023)

Evidence for a spinon Kondo effect in cobalt atoms on single-layer 1T-TaSe2
Yi Chen, Wen-Yu He, Wei Ruan, Jinwoong Hwang, Shujie Tang, Ryan L Lee, Meng Wu, Tiancong Zhu, Canxun Zhang, Hyejin Ryu, Feng Wang, Steven G Louie, Zhi-Xun Shen, Sung-Kwan Mo, Patrick A Lee, Michael F Crommie. Nature Physics. (2022)

Gate-tunable resonance state and screening effects for proton-like atomic charge in graphene
Mykola Telychko, Keian Noori, Hillol Biswas, Dikshant Dulal, Zhaolong Chen, Pin Lyu, Jing Li, Hsin-Zon Tsai, Hanyan Fang, Zhizhan Qiu, Zhun Wai Yap, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Wu, Kian Ping Loh, Michael F Crommie, Aleksandr Rodin, Jiong Lu. Nano Letters. (2022)

Correlated interlayer exciton insulator in heterostructures of monolayer WSe2 and moiré WS2/WSe2
Zuocheng Zhang, Emma C Regan, Danqing Wang, Wenyu Zhao, Shaoxin Wang, Mohammed Sayyad, Kentaro Yumigeta, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Michael Crommie, Alex Zettl, Michael P Zaletel, Feng Wang. Nature Physics. (2022)

A novel Sqrt(19) x Sqrt(19) Superstructure in Epitaxially Grown 1T-TaTe2
Jinwoong Hwang, Yeongrok Jin, Canxun Zhang, Tiancong Zhu, Kyoo Kim, Yong Zhong, Ji‐Eun Lee, Zongqi Shen, Yi Chen, Wei Ruan, Hyejin Ryu, Choongyu Hwang, Jaekwang Lee, Michael F Crommie, Sung‐Kwan Mo, Zhi‐Xun Shen. Advanced Materials. (2022)

Observation of a multitude of correlated states at the surface of bulk 1T-TaSe2 crystals
Yi Chen, Wei Ruan, Jeffrey D Cain, Ryan L Lee, Salman Kahn, Caihong Jia, Alex Zettl, Michael F Crommie. PRB. (2022)

Programmable fabrication of monodisperse graphene nanoribbons via deterministic iterative synthesis
Jiangliang Yin, Peter H Jacobse, Daniel Pyle, Ziyi Wang, Michael F Crommie, Guangbin Dong. JACS. (2022)

Tuning colour centres at a twisted hexagonal boron nitride interface
Cong Su, Fang Zhang, Salman Kahn, Brian Shevitski, Jingwei Jiang, Chunhui Dai, Alex Ungar, Ji-Hoon Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, Zikang Tang, Wenqing Zhang, Feng Wang, Michael Crommie, Steven G Louie, Shaul Aloni, Alex Zettl. Nature Materials. (2022)

Magnetic interactions in substitutional core-doped graphene nanoribbons
Ethan Chi Ho Wen, Peter H Jacobse, Jingwei Jiang, Ziyi Wang, Ryan D McCurdy, Steven G Louie, Michael F Crommie, Felix R Fischer. JACS. (2022)

Imaging gate-tunable Tomonaga–Luttinger liquidsImaging gate-tunable Tomonaga–Luttinger liquids in 1H-MoSe2 mirror twin boundaries
Tiancong Zhu, Wei Ruan, Yan-Qi Wang, Hsin-Zon Tsai, Shuopei Wang, Canxun Zhang, Tianye Wang, Franklin Liou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jeffrey B. Neaton, Alexander Weber-Bargioni, Alex Zettl, Z. Q. Qiu, Guangyu Zhang, Feng Wang, Joel E. Moore & Michael F. Crommie. Nat. Mat. (2022)

Observation of a multitude of correlated statesObservation of a multitude of correlated states at the surface of bulk 1T-TaSe2 crystals
Yi Chen, Wei Ruan, Jeffrey D. Cain, Ryan L. Lee, Salman Kahn, Caihong Jia, Alex Zettl, and Michael F. Crommie. PRB. (2022)

Evidence for a spinon Kondo effect in cobalt atoms Evidence for a spinon Kondo effect in cobalt atoms on single-layer 1T-TaSe2
Yi Chen, Wen-Yu He, Wei Ruan, Jinwoong Hwang, Shujie Tang, Ryan L. Lee, Meng Wu, Tiancong Zhu, Canxun Zhang, Hyejin Ryu, Feng Wang, Steven Louie, Zhi-Xun Shen, Sung-Kwan Mo, Patrick Lee, and Michael F. Crommie. Nature Physics. (2022)

Programmable Fabrication of Monodisperse Graphene Nanoribbons via Deterministic Iterative SynthesisProgrammable Fabrication of Monodisperse Graphene Nanoribbons via Deterministic Iterative Synthesis
Jiangliang Yin, Peter H. Jacobse, Daniel Pyle, Ziyi Wang, Michael F. Crommie, and Guangbin Dong. JACS. (2022)

Magnetic Interactions in Substitutional Core-Doped Graphene NanoribbonsMagnetic Interactions in Substitutional Core-Doped Graphene Nanoribbons
Ethan Chi Ho Wen, Peter H. Jacobse, Jingwei Jiang, Ziyi Wang, Ryan D. McCurdy, Steven G. Louie*, Michael F. Crommie, and Felix R. Fischer. JACS. (2022)

Charge Transport in Topological Graphene Nanoribbons and Nanoribbon HeterostucturesCharge Transport in Topological Graphene Nanoribbons and Nanoribbon Heterostuctures
Mark J. J. Mangnus, Felix R. Fischer, Michael F. Crommie, Ingmar Swart, and Peter H. Jacobse. Physical Review B. (2022)

Bottom-Up Synthesized Nanoporous Graphene TransistorsBottom-Up Synthesized Nanoporous Graphene Transistors
Zafer Mutlu,Peter H. Jacobse,Ryan D. McCurdy,Juan P. Llinas,Yuxuan Lin,Gregory C. Veber,Felix R. Fischer,Michael F. Crommie,Jeffrey Bokor. Advanced Functional Materials. (2021)

Rationally Designed Topological Quantum Dots in Bottom-Up Graphene Nanoribbons
Daniel J. Rizzo, Jingwei Jiang, Dharati Joshi, Gregory Veber, Christopher Bronner, Rebecca A. Durr, Peter H. Jacobse, Ting Cao, Alin, Kalayjian, Henry Rodriguez, Paul Butler, Ting Chen, Steven G. Louie, Felix R. Fischer, and Michael F. Crommie. ACS Nano. (2021)

Pseudo-atomic orbital behavior in graphene nanoribbons with four-membered ringsPseudo-atomic orbital behavior in graphene nanoribbons with four-membered rings
Peter H. Jacobse, Zexin Jin, Jingwei Jiang, Samuel Peurifoy, Ziqin Wang, Daniel J. Rizzo, Steven G. Louie, Colin Nuckolls, and Michael F. Crommie. Science Advances. (2021)

Imaging Reconfigurable Molecular Concentration on a Graphene Field-Effect TransistorImaging Reconfigurable Molecular Concentration on a Graphene Field-Effect Transistor
Franklin Liou, Hsin-Zon Tsai, Andrew S. Aikawa, Kyler C. Natividad, Eric Tang, Ethan Ha, Alexander Riss, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Johannes Lischner, Alex Zettl, and Michael F. Crommie. Nano Letters. (2021)

Evidence for quantum spin liquid behavior in single-layer 1T-TaSe2 from scanning tunneling microscopyEvidence for quantum spin liquid behavior in single-layer 1T-TaSe2 from scanning tunneling microscopy
Wei Ruan, Yi Chen, Shujie Tang, Jinwoong Hwang, Hsin-Zon Tsai, Ryan Lee, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Franklin Liou, Caihong Jia, Choongyu Hwang, Feng Wang, Patrick Lee, Zhi-Xun Shen, Sung-Kwan Mo, and Michael F. Crommie. Nature Physics 17, 1154–1161 (2021)

Imaging moire flat bands in three-dimensional reconstructed WSe2/WS2 superlatticeImaging moire flat bands in three-dimensional reconstructed WSe2/WS2 superlattices
Hongyuan Li, Shaowei Li, Mit H. Naik, Jingxu Xie, Xinyu Li, Jiayin Wang, Emma Regan, Danqing Wang, Wenyu Zhao, Sihan Zhao, Salman Kahn, Kentaro Yumigeta, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Steven G. Louie, Feng Wang, Michael F. Crommie. Nature Materials (2021), doi: 10.1038/s41563-021-00923-6

Mechanism of Formation of Benzotrithiophene-Based Covalent Organic Framework MonolayersMechanism of Formation of Benzotrithiophene-Based Covalent Organic Framework Monolayers on Coinage-Metal Surfaces: C-C Coupling Selectivity and Monomer-Metal Interactions
Dandan Zhang, Gaoqiang Wang, Chen Chen, Trinity Joshi, Xian-Kai Chen, Austin M. Evans, Michio Matsumoto, William R. Dichtel, Hong Li, Michael F. Crommie, Jean-Luc Bredas. Chemistry of Materials (2020), doi: 10.1021/acs.chemmater.0c03901

Ultrahigh-resolution scanning microwave impedance microscopyUltrahigh-resolution scanning microwave impedance microscopy of moire lattices and superstructures
Kyunghoon Lee, M. Iqbal Bakti Utama, Kahn, Salman, Appalakondaiah Samudralas, Nicolas Lecontes, Birui Yang, Shuopei Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, M. Virginia P. Altoe, Guangyu Zhang, Alexander Weber-Bargioni, Michael Crommie, Paul D. Ashby, Jeil Jung, Feng Wang, Alex Zettl. Science Advances (2020), doi: 10.1126/sciadv.abd1919

Structural and electronic switching of a single crystal 2D metal-organic framework Structural and electronic switching of a single crystal 2D metal-organic framework prepared by chemical vapor deposition
F. James Claire, Solomos, Marina A. Solomos, Jungkil Kim, Gaoqiang Wang, Maxime A. Siegler, Michael F. Crommie, Thomas J. Kempa. Nature Communications (2020), doi: 10.1038/s41467-020-19220-y

Tunneling Spectroscopy in Carbon Nanotube-Hexagonal Boron Nitride-Carbon Nanotube HeterojunctionsTunneling Spectroscopy in Carbon Nanotube-Hexagonal Boron Nitride-Carbon Nanotube Heterojunctions
Sihan Zhao, SeokJae Yoo, Sheng Wang, Bosai Lyu, Salman Kahn, Fanqi Wu, Zhiyuan Zhao, Dingzhou Cui, Wenyu Zhao, Yoseob Yoon, M. Iqbal Bakti Utama, Wu Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael F. Crommie, Zhiwen Shi, Chongwu Zhou, Feng Wang. Nano Letters (2020), doi: 10.1021/acs.nanolett.0c02585

Graphene-Sealed Flow Cells for In Situ Transmission Graphene-Sealed Flow Cells for In Situ Transmission Electron Microscopy of Liquid Samples
Gabriel Dunn, Vivekananda P. Adiga, Thang Pham, Christopher Bryant, Donez J. Horton-Bailey, Jason N. Belling, Ben LaFrance, Jonathan A. Jackson, Hamid Reza Barzegar, Jong Min Yuk, Shaul Aloni, Michael F. Crommie, Alex Zettl. ACS Nano (2020), doi: 10.1021/acsnano.0c00431

Soliton-Dependent Electronic Transport across Bilayer Graphene Domain WallSoliton-Dependent Electronic Transport across Bilayer Graphene Domain Wall
Lili Jiang, Sheng Wang, Sihan Zhao, Michael Crommie, Feng Wang. Nano Letters (2020), doi: 10.1021/acs.nanolett.0c01911

Bottom-up Assembly of Nanoporous Graphene with Emergent Electronic StatesBottom-up Assembly of Nanoporous Graphene with Emergent Electronic States
Peter H. Jacobse, Ryan D. McCurdy, Jingwei Jiang, Daniel J. Rizzo, Gregory Veber, Paul Butler, Rafal Zuzak, Steven G. Louie, Felix R. Fischer, Michael F. Crommie. Journal of the American Chemical Society (2020), doi: 10.1021/jacs.0c05235

Mott and generalized Wigner crystal states in WSe2/WS2 moire superlatticesMott and generalized Wigner crystal states in WSe2/WS2 moire superlattices
Emma C. Regan, Danqing Wang, Chenhao Jin, M. Iqbal Utama, Beini Gao, Xin Wei, Sihan Zhao, Wenyu Zhao, Zuocheng Zhang, Kentaro Yumigeta, Mark Blei, Johan D. Carlstrom, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Michael Crommie, Alex Zettl, Feng Wang. Nature (2020), doi: 10.1038/s41586-020-2092-4

Transfer-Free Synthesis of Atomically Precise Graphene NanoribbonsTransfer-Free Synthesis of Atomically Precise Graphene Nanoribbons on Insulating Substrates
Zafer Mutlu, Juan Pablo Llinas, Peter H. Jacobse, Ilya Pikun, Raymond Blackwell, Michael F. Crommie, Felix R. Fischer, and Jeffrey Bokor doi.org/10.1021/acsnano.0c07591

Synergetic Bottom-Up Synthesis of Graphene Nanoribbons by Matrix-Assisted Direct TransferSynergetic Bottom-Up Synthesis of Graphene Nanoribbons by Matrix-Assisted Direct Transfer
Ryan D. McCurdy, Peter H. Jacobse, Ilya Piskun, Gregory C. Veber, Daniel J. Rizzo, Rafall Zuzak, Zafer Mutlu, Jeffrey Bokor, Michael F. Crommie, Felix R. Ficher doi.org/10.1021/jacs.1c01355

Inducing metallicity in graphene nanoribbons via zero-mode superlatticesInducing metallicity in graphene nanoribbons via zero-mode superlattices
Daniel J. Rizzo, Gregory Veber, Jingwei Jiang, Ryan McCurdy, Ting Cao, Christopher Bronner, Ting Chen, Steven G. Louie, Felix R. Fischer, Michael F. Crommie. Science (2020), doi:10.1126/science.aay3588

A molecular shift register made using tunable charge patternsA molecular shift register made using tunable charge patterns in one-dimensional molecular arrays on graphene
Hsin-Zon Tsai, Johannes Lischner, Arash A. Omrani, Franklin Liou, Andrew S. Aikawa, Christoph Karrasch, Sebastian Wickenburg, Alexander Riss, Kyler C. Natividad, Jin Chen, Won-Woo Choi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chenliang Su, Steven G. Louie, Alex Zettl, Jiong Lu & Michael F. Crommie. Nature Electronics (2020). doi:10.1038/s41928-020-00479-4

Revealing the Local Electronic Structure of a Single-Layer Covalent Organic Framework through Electronic DecouplingRevealing the Local Electronic Structure of a Single-Layer Covalent Organic Framework through Electronic Decoupling
Daniel J. Rizzo, Qingding Dai, Christopher Bronner, Gregory Veber, Brian J. Smith, Michio Matsumoto, Simil Thomas, Giang D. Nguyen, Patrick R. Forrester, William Zhao, Jakob H. Jørgensen, William R. Dichtel, Felix R. Fischer, Hong Li, Jean-Luc Bredas, Michael F. Crommie. Nano Letters (2020). doi:10.1021/acs.nanolett.9b03998

Reversible writing of high-mobility and high-carrier-density doping patternsReversible writing of high-mobility and high-carrier-density doping patterns in two-dimensional van der Waals heterostructures
Wu Shi, Salman Kahn, Lili Jiang, Sheng-Yu Wang, Hsin-Zon Tsai, Dillon Wong, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Feng Wang, Michael F. Crommie, Alex Zettl. Nature Electronics (2020), doi:10.1038/s41928-019-0351-x

Strong correlations and orbital texture in single-layer 1T-TaSe2Strong correlations and orbital texture in single-layer 1T-TaSe2
Yi Chen, Wei Ruan, Meng Wu, Shujie Tang, Hyejin Ryu, Hsin-Zon Tsai, Ryan Lee, Salman Kahn, Franklin Liou, Caihong Jia, Oliver R. Albertini, Hongyu Xiong, Tao Jia, Zhi Liu, Jonathan A. Sobota, Amy Y. Liu, Joel E. Moore, Zhi-Xun Shen, Steven G. Louie, Sung-Kwan Mo, and Michael F. Crommie, Nature Physics (2020) DOI: 10.1038/s41567-019-0744-9

Manipulating Topological Domain Boundaries in the Single-Layer Quantum Spin Hall Insulator 1T'-WSe2Manipulating Topological Domain Boundaries in the Single-Layer Quantum Spin Hall Insulator 1T'-WSe2
Zahra Pedramrazi, Charlotte Herbig, Artem Pulkin, Shujie Tang, Madeleine Phillips, Dillon Wong, Hyejin Ryu, Michele Pizzocharo, Yi Chen, Feng Wang, Eugene J. Mele, Zhi-Xun Shen, Sung-Kwan Mo, Oleg V. Yazyev and Michael F. Crommie, Nano Letters 19, 5634 (2019)

Length-Dependent Evolution of Type II HeterojunctionsLength-Dependent Evolution of Type II Heterojunctions in Bottom Up-Synthesized Graphene Nanoribbons
Daniel J. Rizzo, Meng Wu, Hsin-Zon Tsai, Tomas Marangoni, Rebecca A. Durr, Arash A. Omrani, Franklin Liou, Christopher Bronner, Trinity Joshi, Giang D. Nguyen, Griffin F. Rodgers, Won-Woo Choi, Jakob H. Jørgensen, Felix R. Fischer, Steven G. Louie, and Michael F. Crommie, Nano Letters 19 3221 (2019)

Frustrated supercritical collapse in tunable charge arrays on grapheneFrustrated supercritical collapse in tunable charge arrays on graphene
Jiong Lu, Hsin-Zon Tsai, Alpin N. Tatan, Sebastian Wickenburg, Arash A. Omrani, Dillon Wong, Alexander Riss, Erik Piatti, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Vitor M. Pereira, and Michael F. Crommie, Nature Communications 10 477 (2019)

Local Electronic Structure of Molecular Heterojunctions in a Single-Layer 2D Covalent Organic FrameworkLocal Electronic Structure of Molecular Heterojunctions in a Single-Layer 2D Covalent Organic Framework
Trinity Joshi, Chen Chen, Huifang Li, Christian S. Diercks, Gaoqiang Wang, Peter J. Waller, Hong Li, Jean-Luc Bredas, Omar M. Yaghi, and Michael F. Crommie, Advanced Materials 31 1805941 (2019)

Microscopy of hydrogen and hydrogen-vacancy defect structures on graphene devicesMicroscopy of hydrogen and hydrogen-vacancy defect structures on graphene devices
Dillon Wong, Yang Wang, Wuwei Jin, Hsin-Zon Tsai, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, Roland K. Kawakami, Alex Zettl, Arash A. Mostofi, Johannes Lischner, and Michael F. Crommie, Physical Review B 98 155436 (2018)

Observation of topologically protected states at crystalline phase boundariesObservation of topologically protected states at crystalline phase boundaries in single-layer WSe2
Miguel M. Ugeda, Artem Pulkin, Shujie Tang, Hyejin Ryu, Quansheng Wu, Yi Zhang, Dillon Wong, Zahra Pedramrazi, Ana Martín-Recio, Yi Chen, Feng Wang, Zhi-Xun Shen, Sung-Kwan Mo, Oleg V. Yazyev, and Michael F. Crommie, Nature Communications 9 3401 (2018)

Topological Band Engineering of Graphene NanoribbonsTopological Band Engineering of Graphene Nanoribbons
Daniel J. Rizzo, Gregory Veber, Ting Cao, Christopher Bronner, Ting Chen, Fangzhou Zhao, Henry Rodriguez, Steven G. Louie, Michael F. Crommie, and Felix R. Fischer, Nature 560 204-208 (2018) DOI: 10.1038/s41586-018-0376-8

Visualization and Control of Single-Electron Charging in Bilayer Graphene Quantum DotsVisualization and Control of Single-Electron Charging in Bilayer Graphene Quantum Dots
Jairo Velasco, Jr., Juwon Lee, Dillon Wong, Salman Kahn, Hsin-Zon Tsai, Joseph Costello, Torben Umeda, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alex Zettl, Feng Wang, and Michael F. Crommie, Nano Letters 18 5104-5110 (2018)

Concentration Dependence of Dopant Electronic StructureConcentration Dependence of Dopant Electronic Structure in Bottom-up Graphene Nanoribbons
Zahra Pedramrazi, Chen Chen, Fangzhou Zhao, Ting Cao, Giang D. Nguyen, Arash A. Omrani, Hsin-Zon Tsai, Ryan R. Cloke, Tomas Marangoni, Daniel J. Rizzo, Trinity Joshi, Christopher Bronner, Won-Woo Choi, Felix R. Fischer, Steven G. Louie, and Michael F. Crommie, Nano Letters 18, 3550 (2018)

Hierarchical On-Surface Synthesis of Graphene Nanoribbon HeterojunctionsHierarchical On-Surface Synthesis of Graphene Nanoribbon Heterojunctions
Christopher Bronner, Rebecca A. Durr, Daniel J Rizzo, Yea-Lee Lee, Tomas Marangoni, Alin Miksi Kalayjian, Henry Rodriguez, William Zhao, Steven G. Louie, Felix R. Fischer, and Michael F. Crommie, ACS Nano 12, 2193 (2018)

Local Electronic Structure of a Single-Layer Porphyrin-Containing Covalent Organic FrameworkLocal Electronic Structure of a Single-Layer Porphyrin-Containing Covalent Organic Framework
Chen Chen, Trinity Joshi, Huifang Li, Anton D. Chavez, Zahra Pedramrazi, Pei-Nian Liu, Hong Li, William R. Dichtel, Jean-Luc Bredas, and Michael F. Crommie, ACS Nano (2018) 12 (1), 385–391

Persistent Charge-Density-Wave Order in Single-Layer TaSe2Persistent Charge-Density-Wave Order in Single-Layer TaSe2
Hyejin Ryu, Yi Chen, Heejung Kim, Hsin-Zon Tsai, Shujie Tang, Juan Jiang, Franklin Liou, Salman Kahn, Caihong Jia, Arash A Omrani, Ji-Hoon Shim, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, Kyoo Kim, Byung Il Min, Choongyu Hwang, Michael F Crommie, Sung-Kwan Mo, Nano Letters 18, 689-694 (2018) DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b03264

Iodine versus Bromine Functionalization for Bottom-Up Graphene Nanoribbon GrowthIodine versus Bromine Functionalization for Bottom-Up Graphene Nanoribbon Growth: Role of Diffusion
Christopher Bronner, Tomas Marangoni, Daniel J. Rizzo, Rebecca A. Durr, Jakob Holm Jørgensen, Felix R. Fischer, and Michael F. Crommie, J. Phys. Chem. C. 121, 18490 (2017) DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b02896

Atomically precise graphene nanoribbon heterojunctions from a single molecular precursorAtomically precise graphene nanoribbon heterojunctions from a single molecular precursor
Giang D. Nguyen, Hsin-Zon Tsai, Arash A. Omrani, Tomas Marangoni, Meng Wu, Daniel J. Rizzo, Griffin F. Rodgers, Ryan R. Cloke, Rebecca A. Durr, Yuki Sakai, Franklin Liou, Andrew S. Aikawa, James R. Chelikowsky, Steven G. Louie, Felix R. Fischer, Michael F. Crommie, Nature Nanotechnology DOI: 10.1038/nnano.2017.155

Preventing Thin Film Dewetting via Graphene CappingPreventing Thin Film Dewetting via Graphene Capping
Peigen Cao, Peter Bai, Arash A. Omrani, Yihan Xiao, Kacey L. Meaker, Hsin-Zon Tsai, Aiming Yan, Han Sae Jung, Ramin Khajeh, Griffin F. Rodgers, Youngkyou Kim, Andrew S. Aikawa, Mattew A. Kolaczkowski, Yi Liu, Alex Zettl, Ke Xu, Michael F. Crommie, and Ting Xu, Advanced Materials DOI: 10.1002/adma.201701536

Quantum spin Hall state in monolayer 1T'-WTe2Quantum spin Hall state in monolayer 1T'-WTe2
Shujie Tang, Chaofan Zhang, Dillon Wong, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai, Chunjing Jia, Brian Moritz, Martin Claassen, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Juan Jiang, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Robert G. Moore, Chan-Cuk Hwang, Choongyu Hwang, Zahid Hussain, Yulin Chen, Miguel M. Ugeda, Zhi Liu, Xiaoming Xie, Thomas P. Devereaux, Michael F. Crommie, Sung-Kwan Mo, Zhi-Xun Shen, Nature Physics 13, 683 (2017)

Spatially resolving density-dependent screeningSpatially resolving density-dependent screening around a single charged atom in graphene
Dillon Wong, Fabiano Corsetti, Yang Wang, Victor W. Brar, Hsin-Zon Tsai, Qiong Wu, Roland K. Kawakami, Alex Zettl, Arash A. Mostofi, Johannes Lischner, and Michael F. Crommie, Physical Review B 95, 205419 (2017)

Covalent Functionalization of GaP(110) SurfacesCovalent Functionalization of GaP(110) Surfaces via a Staudinger-Type Reaction with Perfluorophenyl Azide
Miguel M. Ugeda, Aaron J. Bradley, Lucía Rodrigo, Min Yu, Wenjun Liu, Peter Doak, Alexander Riss, Jeffrey B. Neaton, T. Don Tilley, Rubén Pérez, and Michael F. Crommie, J. Phys. Chem. C. 120,26448 (2016)

Selenium capped monolayer NbSe2 for two-dimensional superconductivity studiesSelenium capped monolayer NbSe2 for two-dimensional superconductivity studies
Seita Onishi, Miguel M. Ugeda, Yi Zhang, Yi Chen, Claudia Ojeda-Aristizabal, Hyejin Ryu, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, Michael F. Crommie, Alex Zettl, Phys. Status Solidi B, doi:10.1002/pssb.201600235 (2016)

Tuning charge and correlation effects for a single molecule on a graphene deviceTuning charge and correlation effects for a single molecule on a graphene device
Sebastian Wickenburg, Jiong Lu, Johannes Lischner, Hsin-Zon Tsai, Arash A. Omrani, Alexander Riss, Christoph Karrasch, Aaron Bradley, Han Sae Jung, Ramin Khajeh, Dillon Wong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, A.H. Castro Neto, Steven G. Louie and Michael F. Crommie, Nat. Commun. 7,13553 (2016)

Noncovalent Dimerization after Enediyne Cyclization on Au(111)Noncovalent Dimerization after Enediyne Cyclization on Au(111)
Dimas G. de Oteyza, Alejandro Pérez Paz, Yen-Chia Chen, Zahra Pedramrazi, Alexander Riss, Sebastian Wickenburg, Hsin-Zon Tsai, Felix R. Fischer, Michael F. Crommie, and Angel Rubio, J. Am. Chem. Soc. 138,10963 (2016)

Imaging electrostatically confined Dirac fermions in graphene quantum dotsImaging electrostatically confined Dirac fermions in graphene quantum dots
Juwon Lee, Dillon Wong, Jairo Velasco Jr., Joaquin F. Rodriguez-Nieva, Salman Kahn, Hsin-Zon Tsai, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alex Zettl, Feng Wang, Leonid S. Levitov, Michael F. Crommie, Nature Physics 12, 1032 (2016)

Imaging single-molecule reaction intermediatesImaging single-molecule reaction intermediates stabilized by surface dissipation and entropy
Alexander Riss, Alejandro Pérez Paz, Sebastian Wickenburg, Hsin-Zon Tsai, Dimas G. De Oteyza, Aaron J. Bradley, Miguel M. Ugeda, Patrick Gorman, Han Sae Jung, Michael F. Crommie, Angel Rubio, Felix R. Fischer, Nature Chemistry 8, 678 (2016)

Charge density wave order in 1D mirror twin boundaries of single-layer MoSe2Charge density wave order in 1D mirror twin boundaries of single-layer MoSe2
S. Barja, S. Wickenburg, Z.-F. Liu, Y. Zhang, H. Ryu, M. M. Ugeda, Z. Hussain, Z.-X. Shen, S.-K. Mo, E. Wong, M. B. Salmeron, F. Wang, M. F. Crommie, D. F. Ogletree, J. B. Neaton and A.Weber-Bargioni, Nature Physics 12, 751 (2016)

Electronic Structure, Surface Doping and Optical Response in Epitaxial WSe2 Thin FilmsElectronic Structure, Surface Doping and Optical Response in Epitaxial WSe2 Thin Films
Yi Zhang, Miguel M. Ugeda, Chenhao Jin, Su-Fei Shi, Aaron Bradley, Ana Martin-Recio, Hyejin Ryu, Jonghwan Kim, Shujie Tang, Yeongkwan Kim , Bo Zhou , Choongyu Hwang , Yulin Chen, Feng Wang, Michael F. Crommie, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, and Sung-Kwan Mo, Nano Letters 16, 2485 (2016)

Nanoscale Control of Rewriteable Doping PatternsNanoscale Control of Rewriteable Doping Patterns in Pristine Graphene/Boron Nitride Heterostructures
Jairo Velasco Jr., Long Ju, Dillon Wong, Salman Kahn, Juwon Lee, Hsin-Zon Tsai, Chad Germany, Sebastian Wickenburg, Jiong Lu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alex Zettl, Feng Wang, and Michael F. Crommie, Nano Letters 16, 1620-1625 (2016)

Bottom-Up Synthesis of N = 13 Sulfur-Doped Graphene NanoribbonsBottom-Up Synthesis of N = 13 Sulfur-Doped Graphene Nanoribbons
Giang D. Nguyen, Francesca M. Toma, Ting Cao, Zahra Pedramrazi, Chen Chen, Daniel J. Rizzo, Trinity Joshi, Christopher Bronner, Yen-Chia Chen, Marco Favaro, Steven G. Louie, Felix R. Fischer, and Michael F. Crommie, J. Phys. Chem. C 120, 2684−2687 (2016)

Characterization of collective ground states in single-layer NbSe2Characterization of collective ground states in single-layer NbSe2
Miguel M. Ugeda, Aaron J. Bradley, Yi Zhang, Seita Onishi, Yi Chen, Wei Ruan, Claudia Ojeda-Aristizabal, Hyejin Ryu, Mark T. Edmonds, Hsin-Zon Tsai, Alexander Riss, Sung-Kwan Mo, Dunghai Lee, Alex Zettl, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, Michael F. Crommie, Nature Physics 12, 92-97 (2016)

 F4TCNQ on Graphene/BNMolecular Self-Assembly in a Poorly Screened Environment: F4TCNQ on Graphene/BN
Hsin-Zon Tsai, Arash A. Omrani, Sinisa Coh, Hyungju Oh, Sebastian Wickenburg, Young-Woo Son, Dillon Wong, Alexander Riss, Han Sae Jung, Giang D Nguyen, Griffin F. Rodgers, Andrew S. Aikawa, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alex Zettl, Steven G. Louie, Jiong Lu, Marvin L. Cohen, and Michael F. Crommie, ACS Nano 9, 12168-12173 (2015)

 Surface-Assisted Synthesis of PeripentaceneClosing the Nanographene Gap: Surface-Assisted Synthesis of Peripentacene from 6,6′-Bipentacene Precursors
Cameron Rogers, Chen Chen, Zahra Pedramrazi, Arash A. Omrani, Hsin-Zon Tsai,Han Sae Jung, Song Lin, Michael F. Crommie, and Felix R. Fischer, Angew. Chem. Int. Ed. 54, 15143-15146 (2015)

Local spectroscopy of moiré-induced electronic structureLocal spectroscopy of moiré-induced electronic structure in gate-tunable twisted bilayer graphene
Dillon Wong, Yang Wang, Jeil Jung, Sergio Pezzini, Ashley M. DaSilva, Hsin-Zon Tsai, Han Sae Jung, Ramin Khajeh, Youngkyou Kim, Juwon Lee, Salman Kahn, Sajjad Tollabimazraehno, Haider Rasool, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Shaffique Adam, Allan H. MacDonald, and Michael F. Crommie, Physical Review B 92, 155409 (2015)

Characterization and manipulation of individual defects Characterization and manipulation of individual defects in insulating hexagonal boron nitride using scanning tunnelling microscopy
Dillon Wong, Jairo Velasco Jr, Long Ju, Juwon Lee, Salman Kahn, Hsin-Zon Tsai, Chad Germany, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alex Zettl, Feng Wang and Michael F. Crommie, Nature Nanotechnology 10, 949–953 (2015)

Site-Specific Substitutional Boron Doping of Semiconducting Armchair Graphene NanoribbonsSite-Specific Substitutional Boron Doping of Semiconducting Armchair Graphene Nanoribbons
Ryan R. Cloke, Tomas Marangoni, Giang D. Nguyen, Trinity Joshi, Daniel J. Rizzo, Christopher Bronner, Ting Cao, Steven G. Louie, Michael F. Crommie, and Felix R. Fischer, J. Am. Chem. Soc. 137, 8872-8875 (2015)

Fabrication of Gate-tunable Graphene Devices for Scanning Tunneling Microscopy Studies with Coulomb ImpuritiesFabrication of Gate-tunable Graphene Devices for Scanning Tunneling Microscopy Studies with Coulomb Impurities
Han Sae Jung, Hsin-Zon Tsai, Dillon Wong, Chad Germany, Salman Kahn, Youngkyou Kim, Andrew S. Aikawa, Dhruv K. Desai, Griffin F. Rodgers, Aaron J. Bradley, Jairo Velasco Jr., Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Feng Wang, Alex Zettl and Michael F. Crommie, J. Vis. Exp. 101, e52711 (2015)

Probing the Role of Interlayer Coupling and Coulomb InteractionsProbing the Role of Interlayer Coupling and Coulomb Interactions on Electronic Structure in Few-Layer MoSe2 Nanostructures
Aaron J. Bradley, Miguel M. Ugeda, Felipe H da Jornada, Diana Y. Qiu, Wei Ruan, Yi Zhang, Sebastian Wickenburg, Alexander Riss, Jiong Lu, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, Steven G. Louie and Michael F. Crommie, Nano Letters 15, 2594-2599 (2015)

Molecular bandgap engineering of bottom-up synthesized graphene nanoribbon heterojunctionsMolecular bandgap engineering of bottom-up synthesized graphene nanoribbon heterojunctions
Yen-Chia Chen, Ting Cao, Chen Chen, Zahra Pedramrazi, Danny Haberer, Dimas G. de Oteyza, Felix R. Fischer, Steven G. Louie and Michael F. Crommie, Nature Nanotechnology 10, 156-160 (2015)

Giant Bandgap Renormalization and Excitonic EffectsGiant Bandgap Renormalization and Excitonic Effects in a Monolayer Transition Metal Dichalcogenide Semiconductor
Miguel M. Ugeda, Aaron J. Bradley, Su-Fei Shi, Felipe H. da Jornada, Yi Zhang, Diana Y. Qiu, Wei Ruan, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, Feng Wang, Steven G. Louie, and Michael F. Crommie, Nature Materials 13, 1091–1095 (2014)

Imaging and Tuning Molecular Levels at the Surface of a Gated Graphene DeviceImaging and Tuning Molecular Levels at the Surface of a Gated Graphene Device
Alexander Riss, Sebastian Wickenburg, Liang Z. Tan, Hsin-Zon Tsai, Youngkyou Kim, Jiong Lu, Aaron J. Bradley, Miguel Moreno Ugeda, Kacey Meaker, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Felix R. Fischer, Steven G. Louie, and Michael F. Crommie, ACS Nano 8, 5395–5401 (2014)

Photoinduced doping in heterostructures of graphene and boron nitridePhotoinduced doping in heterostructures of graphene and boron nitride
L. Ju, J. Velasco Jr, E. Huang, S. Kahn, C. Nosiglia, H. Tsai, W. Yang, T. Taniguchi, K. Watanabe, Y. Zhang, G. Zhang, M. Crommie, A. Zettl & F. Wang, Nature Nanotechnology 9, 348–352 (2014)

Local Electronic and Chemical Structure of Oligo-acetylene Derivatives Local Electronic and Chemical Structure of Oligo-acetylene Derivatives Formed Through Radical Cyclizations at a Surface
Alexander Riss, Sebastian Wickenburg, Patrick Gorman, Liang Z. Tan, Hsin-Zon Tsai, Dimas G. de Oteyza, Yen-Chia Chen, Aaron J. Bradley, Miguel M. Ugeda, Grisha Etkin, Steven G. Louie, Felix R. Fischer, and Michael F. Crommie, Nano Lett. 14, 2251–2255 (2014)

Bottom-up graphene nanoribbon field-effect transistorsBottom-up graphene nanoribbon field-effect transistors
Patrick B. Bennett, Zahra Pedramrazi, Ali Madani, Yen-Chia Chen, Dimas G. de Oteyza, Chen Chen, Felix R. Fischer, Michael F. Crommie, and Jeffrey Bokor, Appl. Phys. Lett. 103, 253114 (2013)

Adsorption and Stability of π- Bonded Ethylene on GaP(110)Adsorption and Stability of π- Bonded Ethylene on GaP(110)
Miguel M. Ugeda, Min Yu, Aaron J. Bradley, Peter Doak, Wenjun Liu, Gary F. Moore, Ian D. Sharp, T.D. Tilley, Jeffrey B. Neaton, Michael F. Crommie, J. Phys. Chem C. 117, 26091-26096 (2013)

Intermolecular interactions and substrate effects for an adamantane monolayer on a Au(111) surfaceIntermolecular interactions and substrate effects for an adamantane monolayer on a Au(111) surface
Yuki Sakai, Giang D. Nguyen, Rodrigo B. Capaz, Sinisa Coh, Ivan V. Pechenezhskiy, Xiaoping Hong, Feng Wang, Michael F. Crommie, Susumu Saito, Steven G. Louie, and Marvin L. Cohen, Phys. Rev. B 88, 235407 (2013)

Infrared Spectroscopy of Molecular Submonolayers on Surfaces Infrared Spectroscopy of Molecular Submonolayers on Surfaces by Infrared Scanning Tunneling Microscopy: Tetramantane on Au(111)
Ivan V. Pechenezhskiy, Xiaoping Hong, Giang D. Nguyen, Jeremy E. P. Dahl, Robert M. K. Carlson, Feng Wang, and Michael F. Crommie, Phys. Rev. Lett. 111, 126101 (2013)

Tuning the Band Gap of Graphene Nanoribbons Synthesized from Molecular PrecursorsTuning the Band Gap of Graphene Nanoribbons Synthesized from Molecular Precursors
Yen-Chia Chen, Dimas G. de Oteyza, Zahra Pedramrazi, Chen Chen, Felix R. Fischer, and Michael F. Crommie, ACS Nano 7, 6123-6128 (2013)

Direct Imaging of Covalent Bond StructureDirect Imaging of Covalent Bond Structure in Single-Molecule Chemical Reactions
Dimas G. de Oteyza, Patrick Gorman, Yen-Chia Chen, Sebastian Wickenburg, Alexander Riss, Duncan J. Mowbray, Grisha Etkin, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai, Angel Rubio, Michael F. Crommie, Felix R. Fischer, Science 340, 1434-1437 (2013)

Adsorption Site Determination of a Molecular Monolayer via Inelastic TunnelingAdsorption Site Determination of a Molecular Monolayer via Inelastic Tunneling
Daniel Wegner, Ryan Yamachika, Xiaowei Zhang, Yayu Wang, Michael F. Crommie, and Nicolás Lorente, Nano Letters 13, 2346-2350 (2013)

Observing Atomic Collapse Resonances in Artificial Nuclei on GrapheneObserving Atomic Collapse Resonances in Artificial Nuclei on Graphene
Yang Wang, Dillon Wong, Andrey V. Shytov, Victor W. Brar, Sangkook Choi, Qiong Wu, Hsin-Zon Tsai, William Regan, Alex Zettl, Roland K. Kawakami, Steven G. Louie, Leonid S. Levitov & Michael F. Crommie, Science 340, 734-737 (2013)

Experimentally Engineering the Edge Termination of Graphene NanoribbonsExperimentally Engineering the Edge Termination of Graphene Nanoribbons
Xiaowei Zhang, Oleg V. Yazyev, Juanjuan Feng, Liming Xie, Chenggang Tao, Yen-Chia Chen, Liying Jiao, Zahra Pedramrazi, Alex Zettl, Steven G. Louie, Hongjie Dai & Michael F. Crommie, ACS Nano 7, 198-202 (2013)

Mapping Dirac quasiparticles near a single Coulomb impurity on grapheneMapping Dirac quasiparticles near a single Coulomb impurity on graphene
Y. Wang, V. W. Brar, A. V. Shytov, Q. Wu, W. Regan, H. Tsai, A. Zettl, L. S. Levitov & M. F. Crommie, Nature Physics 8, 653–657 (2012)

Self-Assembly and Photomechanical Switching of an Azobenzene DerivativeSelf-Assembly and Photomechanical Switching of an Azobenzene Derivative on GaAs(110): Scanning Tunneling Microscopy Study
I. V. Pechenezhskiy, J. Cho, G. D. Nguyen, L. Berbil-Bautista, B. L. Giles, D. A. Poulsen, J. M. J. Fréchet, and M. F. Crommie, J. Phys. Chem. C 116, 1052–1055 (2012)

Local Electronic Properties of Graphene on a BN Substrate via Scanning Tunneling MicroscopyLocal Electronic Properties of Graphene on a BN Substrate via Scanning Tunneling Microscopy
R. Decker, Y. Wang, V. W. Brar, W. Regan, H. Tsai, Q. Wu, W. Gannett, A. Zettl, and M. F. Crommie, Nano Letters 11, 2291-2295 (2011)

Spatially resolving edge states of chiral graphene nanoribbonsSpatially resolving edge states of chiral graphene nanoribbons
C. Tao, L. Jiao, O. V. Yazyev, Y.-C. Chen, J. Feng, X. Zhang, R. B. Capaz, J. M. Tour, A. Zettl, S. G. Louie, H. Dai, and M. F. Crommie, Nature Physics 7, 616–620 (2011)

Single-Molecule-Resolved Structural Changes Induced by Temperature and LightSingle-Molecule-Resolved Structural Changes Induced by Temperature and Light in Surface-Bound Organometallic Molecules Designed for Energy Storage
J. Cho, L. Berbil-Bautista, I. V. Pechenezhskiy, N. Levy, S. K. Meier, V. Srinivasan, Y. Kanai, J. C. Grossman, K. P. C. Vollhardt, and M. F. Crommie, ACS Nano 5, 3701–3706 (2011)

Gate-controlled ionization and screening of cobalt adatoms on a graphene surfaceGate-controlled ionization and screening of cobalt adatoms on a graphene surface
V. W. Brar, R. Decker, H.-M. S., Y. Wang, L. Maserati, K. T. Chan, H. Lee, C. O. Girit, A. Zettl, S. G. Louie, M. L. Cohen, and M. F. Crommie, Nature Physics 7, 43–47 (2011)

Functionalization, self-assembly, and photoswitching quenching Functionalization, self-assembly, and photoswitching quenching for azobenzene derivatives adsorbed on Au(111)
J. Cho, L. Berbil-Bautista, N. Levy, D. Poulsen, J. M. J. Fréchet, and M. F. Crommie, J. Chem. Phys. 133, 234707 (2010)

Strain-Induced Pseudo–Magnetic Fields Greater Than 300 Tesla in Graphene NanobubblesStrain-Induced Pseudo–Magnetic Fields Greater Than 300 Tesla in Graphene Nanobubbles
N. Levy, S. A. Burke, K. L. Meaker, M. Panlasigui, A. Zettl, F. Guinea, A. H. Castro Neto, and M. F. Crommie, Science 329, 544-547 (2010)

Determination of Photoswitching Dynamics through Chiral Mapping Determination of Photoswitching Dynamics through Chiral Mapping of Single Molecules Using a Scanning Tunneling Microscope
M. J. Comstock, D. A. Strubbe, L. Berbil-Bautista, N. Levy, J. Cho, D. Poulsen, J. M. J. Fréchet, S. G. Louie, and M. F. Crommie, Phys. Rev. Lett. 104, 178301 (2010)

Observation of Carrier-Density-Dependent Many-Body EffectsObservation of Carrier-Density-Dependent Many-Body Effects in Graphene via Tunneling Spectroscopy
V. W. Brar, S. Wickenburg, M. Panlasigui, C. H. Park, T. O. Wehling, Y. Zhang, R. Decker, C. Girit, A. V. Balatsky, S. G. Louie, A. Zettl, M. F. Crommie, Phys. Rev. Lett. 104, 036805 (2010)

Spatial Resolution of a Type II Heterojunction in a Single Bipolar MoleculeSpatial Resolution of a Type II Heterojunction in a Single Bipolar Molecule
C. Tao, J. Sun, X. Zhang, R. Yamachika, D. Wegner, Y. Bahri, G. Samsonidze, M.L. Cohen, S.G. Louie, T. D. Tilley, R. A. Segalman, M. F. Crommie, Nano Letters 9, 3963-3976 (2009)

Origin of spatial charge inhomogeneity in grapheneOrigin of spatial charge inhomogeneity in graphene
Y. Zhang, V. W. Brar, C. Girit, A. Zettl, M. F. Crommie, Nature Physics 6, 722-726 (2009)

Phase separation and charge transfer in a K-doped C-60 monolayer on Ag(001)Phase separation and charge transfer in a K-doped C-60 monolayer on Ag(001)
M. Grobis, R. Yamachika, A. Wachowiak, X. H. Lu, M. F. Crommie, Physical Review B 80, 073410 (2009)

Tuning Molecule-Mediated Spin Coupling in Bottom-Up-Fabricated VanadiumTuning Molecule-Mediated Spin Coupling in Bottom-Up-Fabricated Vanadium TCNE Nanostructures
D. Wegner, R. Yamachika, X. Zhang, Y. Wang, T. Baruah, M. R. Pederson, B. M. Bartlett, J. R. Long, M. F. Crommie, Phys. Rev. Lett. 103, 087205 (2009)

Surface anchoring and dynamics of thiolated azobenzene molecules on Au(111)Surface anchoring and dynamics of thiolated azobenzene molecules on Au(111)
J. W. Cho, N. Levy, A. Kirakosian, M. J. Comstock, F. Lauterwasser, J. M. J. Frechet, M. F. Crommie, Journal of Chem. Phys. 131, 034707 (2009)

Direct observation of a widely tunable bandgap in bilayer grapheneDirect observation of a widely tunable bandgap in bilayer graphene
Y. Zhang, T. T. Tang, C. Girit, Z. Hao, M. C. martin, A. Zettl, M. F. Crommie, Y. R. Shen, F. Wang, Nature 459, 820-823 (2009)

Self-Patterned Molecular Photoswitching in Nanoscale Surface AssembliesSelf-Patterned Molecular Photoswitching in Nanoscale Surface Assemblies
N. Levy, M. J. Comstock, J. Cho, L. Berbil-Bautista, A. Kirakosian, F. Lauterwasser, D. A. Poulsen, J. M. J. Frechet, M. F. Crommie, Nano Letters 9, 935-939 (2009)

Local Electronic Properties of Titanocene Chloride Dimer Molecules on a Metal SurfaceLocal Electronic Properties of Titanocene Chloride Dimer Molecules on a Metal Surface
R. Yamachika, X. Lu, D. Wegner, Y. Wang, A. Wachowiak, M. Grobis, L. M. C. Beltran, J. R. Long, M. Pederson, M. F. Crommie, The Journal of Physical Chemistry C 113, 677-680 (2009)

Measuring reversible photomechanical switching rates for a molecule at a surfaceMeasuring reversible photomechanical switching rates for a molecule at a surface
M. J. Comstock, N. Levy, J. Cho, L. Berbil-Bautista, M. F. Crommie, D. A. Poulsen, and J. M. J Fréchet, Appl. Phys. Lett. 92, 123107 (2008)

Giant phonon-induced conductance in scanning tunnelling spectroscopy of gate-tunabe graphene
Y. Zhang, V. W. Brar, F. Wang, C. Girit, Y. Yayon, M. Panlasigui, A. Zettl, M. F. Crommie, Nature Physics 4, 627-630 (2008)

Spatially resolved electronic and vibronic properties of single diamondoid moleculesSpatially resolved electronic and vibronic properties of single diamondoid molecules
Y. Wang, E. Kiopakis, X. Lu, D. Wegner, R. Yamachika, J. E. Dahl, R. M. K. Carlson, S. G. Louie, M. F. Crommie, Nature Materials 7, 38-42 (2008)

Single-Molecule Charge Transfer and Bonding at an Organic/Inorganic InterfaceSingle-Molecule Charge Transfer and Bonding at an Organic/Inorganic Interface: TCNE on Noble Metals
D. Wegner, R. Yamachika, Y. Wang, V. W. Brar, B. M. Bartlett, J. R. Long, M. F. Crommie, Nano Letters 8, 131-135 (2008)

Tuning fulleride electronic structure and molecular ordering via variable layer indexTuning fulleride electronic structure and molecular ordering via variable layer index
Y. Wang, R. Yamachika, A. Wachowiak, M. Grobis, M. F. Crommie, Nature Materials 7, 194-197 (2008)

Novel Orientational Ordering and Reentrant metallicity in KxC60Monolayers for 3< x < 5Novel Orientational Ordering and Reentrant metallicity in KxC60Monolayers for 3< x < 5
Yayu Wang, R. Yamachika, A. Wachowiak, M. Grobis, K. H. Khoo, D.-H. Lee, S. G. Louie, M. F. Crommie, Phys. Rev. Lett 99, 086402 (2007)

Scanning tunneling spectroscopy of inhomogeneous electronic structureScanning tunneling spectroscopy of inhomogeneous electronic structure in monolayer and bilayer graphene on SiC
V. W. Brar, Y. Zhang, Y. Yayon, A. Botswick, T. Ohta, J. L. McChesney, K, Horn, E. Rotenberg, M. F. Crommie, Applied Physics Letters (2007)

Observing Spin Polarization of Individual Magnetic AdatomsObserving Spin Polarization of Individual Magnetic Adatoms
Y. Yayon, V. W. Brar, L. Senapati, S. C. Erwin, M. F. Crommie, Phys. Rev. Lett 99, 067202 (2007)

Reversible photomechanical switching of individual engineered molecules at a surfaceReversible photomechanical switching of individual engineered molecules at a surface
M. J. Comstock, N. Levy, A. Kirakosian, J. W. Cho, F. Lauterwasser, J. H. Harvey, D. A. Strubbe, J. M. J. Fréchet, D. Trauner, S. G. Louie and M. F. Crommie, Phys Rev. Letters 99, 038301 (2007)

Bimodal electronic structure of isolated Co atoms on Pt(111)Bimodal electronic structure of isolated Co atoms on Pt(111)
Y. Yayon, X. Lu, M. F. Crommie, Phys Rev. B 73, 155401 (2006)

Manipulation of azobenzene molecules on Au(111) using scanning tunneling microscopyManipulation of azobenzene molecules on Au(111) using scanning tunneling microscopy
M. J. Comstock, Jongweon Cho, A. Kirakosian, M. F. Crommie, Phys. Rev. B, 72 153414 (2005)

Visualization of the Molecular Jahn-Teller Effect in an Insulating K4C60 MonolayerVisualization of the Molecular Jahn-Teller Effect in an Insulating K4C60 Monolayer
A. Wachowiak, R. Yamachika, K. H. Khoo, Y. Wang, M. Grobis, D.-H. Lee, Steven G. Louie, M. F. Crommie, Science 310, 468-470 (2005)

Tuning negative differential resistance in a molecular filmTuning negative differential resistance in a molecular film
M. Grobis, A. Wachowiak, R. Yamachika, and M. F. Crommie, Appl. Phys. Lett. 86, 204102 (2005)

Spatially Dependent Inelastic Tunneling in a Single MetallofullereneSpatially Dependent Inelastic Tunneling in a Single Metallofullerene
M. Grobis, K. H. Khoo, R. Yamachika, Xinghua Lu, K. Nagaoka, Steven G. Louie, M. F. Crommie, H. Kato, and H. Shinohara, Phys. Rev. Lett. 94, 136802 (2005)

Observation of spatially inhomogeneous electronic structure of Si(100) using scanning tunneling spectroscopyObservation of spatially inhomogeneous electronic structure of Si(100) using scanning tunneling spectroscopy
K. Nagaoka, M. J. Comstock, A. Hammack, and M. F. Crommie, Phys. Rev. B 71, 121304 (2005)

 STM study of azobenzene on Au(111)Molecular commensurability with a surface reconstruction: STM study of azobenzene on Au(111)
A. Kirakosian, M. J. Comstock, J. Cho and M. F. Crommie, Phys. Rev. B 71, 113409 (2005)

 A scanning tunneling spectroscopy and theoretical studyCharge transfer and screening in individual C60 molecules on metal substrates: A scanning tunneling spectroscopy and theoretical study
Xinghua Lu, M. Grobis, K. H. Khoo, Steven G. Louie, and M. F. Crommie, Phys. Rev. B 70, 115418 (2004)

Controlled Atomic Doping of a Single C60 MoleculeControlled Atomic Doping of a Single C60 Molecule
R. Yamachika, M. Grobis, A. Wachowiak, M. F. Crommie, Science 304, 281-284 (2004)

Spatially Mapping the Spectral Density of a Single C60 MoleculeSpatially Mapping the Spectral Density of a Single C60 Molecule
Xinghua Lu, M. Grobis, K. H. Khoo, Steven G. Louie, and M. F. Crommie, Phys. Rev. Lett. 90, 096802 (2003)

 C60 on Ag(001)Local electronic properties of a molecular monolayer: C60 on Ag(001)
M. Grobis, X. Lu, and M. F. Crommie, Phys. Rev. B 66, 161408(R) (2002)